ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА В ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ НА АМЦ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ООД

 

От понеделник 17 март 2020 всички клиенти на АМЦ Фарма България ООД се допускат само до обособеното входно помещение на търговския обект, което е преградено със стъклена преграда и е отделено от работното място на всички служители. Клиентът се обслужва от служител, взел съответните предпазни мерки, намаляващи опасността от разпространение на корона вируса: предпазна маска, ръкавици, очила. Разстоянието между изчакващите клиенти трябва да е минимум 2 метра разстояние. Дезинфекцията на помещенията се осъществява 4 пъти дневно. Служителите са снабдени със всички предпазни средства и спазват стриктно инструкциите за лична хигиена и дезинфекция.

 

 Договор за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия www.zdrave-amc.com

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между “АМЦ Фарма България ООД”, от една страна, и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост “Клиент”, от друга, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.zdrave-amc.com продукти, както и условията за ползване на други услуги, предоставяни чрез уебсайта www.zdrave-amc.com

Чл. 1. Предмет

 1. АМЦ Фарма България ООД предоставя на Клиента възможност да се регистрира и да закупи предлаганите в онлайн магазина продукти, чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена. Клиентът трябва да се съобрази и спази настоящите Общи условия, както и на допълнително посочените на страницата www.zdrave-amc.com изисквания и условия, свързани с покупко-продажбата на конкретни стоки.
 2. АМЦ Фарма България ООД предоставя информация и услуги, на всички потребители на уебсайта www.zdrave-amc.com, независимо дали са регистрирани като Клиенти или не.
 3. Πoлзвaтeлят или Πoтpeбитeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa zdrave-amc.com  имa пpaвo дa изпpaщa пo вcяĸo вpeмe eлeĸтpoнни рекламни cъoбщeния ĸъм Πoлзвaтeля или Πoтpeбитeля, пpeдлoжeния зa промоции, пoĸyпĸи нa cтoĸи, дoĸaтo e нaлицe peгиcтpaция нa Πoлзвaтeля или Πoтpeбитeля в eлeĸтpoнния мaгaзин нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa zdrave-amc.com.
 4. Предлагането на продукти, услуги и начинът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от АМЦ Фарма България ООД.

Чл. 2. Регистрация

 1. Клиентът не е длъжен да се регистрира предварително, но може да се регистрира, за да има право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.zdrave-amc.com продукти, като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (online) в Интернет на страниците на www.zdrave-amc.com и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.
 2. При попълване на регистрационната форма клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на АМЦ Фарма България ООД данни, както и да ги актуализира при последвала промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна, ще ги актуализира своевременно.
 3. Ако Клиент на www.zdrave-amc.com предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни, АМЦ Фарма България ООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
 4. Клиентът може свободно да поправя въведената от него в регистрационната форма информация преди приключване на заявката по чл. 3, ал. 1.

Чл. 3. Съгласие с Общите условия

 1. С осъществяването на клиентска регистрация в www.zdrave-amc.com клиентът автоматично се съгласява с Общите условия за покупко-продажба през www.zdrave-amc.com , с натискане на виртуалния бутон „Изпрати”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. По смисъла на закона за електронната търговия и електронния подпис, електронното изявление придобива качеството на електронен документ. В случай на възникване на правен спор, АМЦ Фарма България ООД има право да разполага с данните на Клиента и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му за възпроизвеждане на електронното изявление за приемане на Общите условия. При регистрация на Клиент – юридическо лице – в онлайн магазина следва да бъдат въведени пълни и коректни фирмени данни.
 2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия при своята регистрация Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез www.zdrave-amc.com стоки. Клиентът се задължава да спазва клаузите на Общите условия.
 3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от лицето, на АМЦ Фарма България ООД и на трети лица при регистрацията или извършване на заявки за закупуване на предлагани в www.zdrave-amc.com стоки, както и при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта www.zdrave-amc.com.

Чл. 4. Сключване на договора

 1. Договорът между страните влиза в действие от момента на постигане на съгласие, изразено по начина, посочен в чл. 3, ал.
 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща или телефон.
 3. След сключване на договора АМЦ Фарма България ООД незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 3, ал. 1 като изпраща съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция, адрес на електронна поща.
 4. По смисъла на Закона за защита на потребителите, Клиентът има право в срок от 7 (седем) работни дни след сключването му, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор. Изявлението за отказ трябва да бъде изпратено до АМЦ Фарма България ООД по електронна поща на адрес: info@zdrave-amc.com или по тел: 02/ 983 11 81. При възникване на спор кое лице е изявило воля за приемане на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Чл. 5. Парола и потребителско име

 1. При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до клиентския си профил в www.zdrave-amc.com
 2. Клиентът е длъжен да предприеме необходимите мерки, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно АМЦ Фарма България ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, или при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.
 3. С цел опазване сигурността при на данните за паролата, клиентът трябва да прекратява сесията, при влизане в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „Изход”.

Чл. 6. Промени в Общите условия

 1. Разнообразието от продукти, предлагани чрез www.zdrave-amc.com и услугите могат да бъдат допълвани и модифицирани с с цел усъвършенстване или актуализиране на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които имат отношение спрямо условията за предлагането им. В тази връзка настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от АМЦ Фарма България ООД.
 2. При извършване на промени в Общите условия, АМЦ Фарма България ООД се задължава да уведоми Клиента като изпрати на посочения от него адрес на електронна поща или публикува на видно място в www.zdrave-amc.com или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
 3. Ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
 4. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 4 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до АМЦ Фарма България ООД по електронна поща на адрес: info@zdrave-amc.com или по тел: 02/ 983 11 81.
 5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и АМЦ Фарма България ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока.

Чл. 7. Допълнителни условия

 1. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на АМЦ Фарма България ООД.

II. ПОКУПКА НА СТОКИ ПРЕЗ www.zdrave-amc.com

Публикуване на информация за стоките в www.zdrave-amc.com

Чл. 8.

 1. АМЦ Фарма България ООД публикува в www.zdrave-amc.com описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока и за правото на Клиента по чл. 4, ал. 3 и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена на промоцията остават в сила.
 2. АМЦ Фарма България ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Мнения и изображения, разполагани на www.zdrave-amc.com

Чл. 9.

 1. Клиентът може публикува свои мнения и коментари относно конкретни стоки предлагани в www.zdrave-amc.com Публична покана, след одобрение от Администратора.

Чл. 10.

 1. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в www.zdrave-amc.com е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 12 начин. Заявка за покупка

Чл. 11.

 1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на продукти в www.zdrave-amc.com след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страниците www.zdrave-amc.com и натисне виртуалния бутон “Вход”.
 2. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
  • определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката, чрез натискане на виртуален бутон „Добави”, обозначен срещу съответна стока;
  • преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”;
  • избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
  • повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи”.
 3. Заявката за покупка на стока от www.zdrave-amc.com се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърди”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
 4. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за АМЦ Фарма България ООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
 5. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявения за покупка продукт и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

Чл. 12. Потвърждаване получаването на заявката

 1. Заявка за покупка се приема от АМЦ Фарма България ООД, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа: а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на АМЦ Фарма България ООД (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия; б. информация за основните характеристики на заявената стока; в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси; г. стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка; д. избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка; е. информация за правото на Клиента по чл. 4, ал. 3 да се откаже от сключения във връзка със заявката индивидуален договор и за условията и начините за упражняването му; ж. срока, в който след проверка на наличността на заявената стока АМЦ Фарма България ООД ще потвърди валидността на заявката; з. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.
 2. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на АМЦ Фарма България ООД, поради това, че не разполага със заявените за покупка продукти, в срока по ал.
 3. б. „ж” АМЦ Фарма България ООД уведомява Клиента за изчерпването им на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

Чл. 13. Цени

 1. Всички цени в www.zdrave-amc.com са обявени в български левове и с включено ДДС
 2. Указаните в www.zdrave-amc.com цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
 3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в чл. 11

Чл. 14. Начини на плащане

 1. Цената по чл. 13 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: а. в брой в търговския офис; б. чрез наложен платеж при получаване на стоката;
 2. Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, както следва: а. в случаите по ал.
 3. „а” – в момента на покупката; б. в случаите по ал.
 4. „б” – в момента на получаване на стоката

Чл. 15. Доставка

 1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка: а. в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 1
 2. ал. 5 – за гр. София; б. в срок до 4 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 1
 3. ал. 5 – за територията на Република България;
 4. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Чл. 16. Предаване на стоката

 1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
 2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
 3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, АМЦ Фарма България ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

Чл. 17. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР или РЕКЛАМАЦИЯ

 1. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 7 дни. Правото на отказ от договора важи ако са спазени следните условия:
  – продуктът е с ненарушена цялост на опаковката, осигуряваща невъзможност на директен достъп до съдържимото
  – продуктът не е бил употребяван
  – продуктът е съхраняван добросъвестно според инструкциите на етикета
 2. За да упражните правото си на отказ от договора трябва да ни уведомите с недвусмислено заявление:

А/ Например с писмо, изпратено на адрес:
АМЦ Фарма България ООД
1202 София, ул. Поп Богомил 23, офис 7

Б/ Може да използвате приложения СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР, но това не е задължително. Може да подадете друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: info@zdrave-amc.com
Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

В/ Може да упражните правото си на отказ от договора като ни уведомите недвусмислено на тел: 02 983 11 81, 0888 990 871

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да да ни уведомите  преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа.
  Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка или  предлагания от нас, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от получаване на върнатата от Вас стока.
 2. Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
  Липси, дефекти или несъответствия, констатирани в присъствието на представител на куриерската фирма или служител на пощата. Рекламации се приемат до 7 дни от датата на получаване на стоката отразена в документите за предаване от куриера. Може да използвате приложения СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ. В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП , в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо.
  На всеки един етап от оформянето и потвърждението на поръчката Вие имате право да се откажете от нея.
  В случай, че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или писмо и поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното Ви съгласие с променените условия.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на АМЦ Фарма България ООД

Чл. 18.

 1. АМЦ Фарма България ООД се задължава: а. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока; б. да достави в срок заявената стока; в. да изпълни поетите задължения.
 2. АМЦ Фарма България ООД има право: а. да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies); б. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в клиентския профил на Клиента; в. да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
 3. АМЦ Фарма България ООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и www.zdrave-amc.com, необходими за реализиране на този договор.

Чл. 19.

Права и задължения на Клиента. Личните данни на Клиента няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за целите на доставка на поръчката или за изпращане на промоционални материали или съобщения или на законоупълномощените лица, когато това е необходимо с оглед приложимото законодателство.

Освен това в съответствие с Декларацията за поверителност на личните данни

Клиентът има право във всяко време на:

 1. Право на достъп до личните си данни които се обработват от администратора
 2. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни
 3. Право на изтриване на лични данни или т.нар. „право да бъдеш забравен“

Като Администраторът на лични данни се задължава в срок от 30 дни да даде отговор на Клиента според заявеното от него Искане.